بخش زراعت و اصلاح نباتات

Department of Crop Production & Plant Breeding

هیات علمی

 رزومه اعضای هیات علمی بخش زراعت واصلاح نباتات

دکتر محمد تقی آساد

1

محمدتقي

آساد

استاد

بازنشسته

 

2

يحيي

امام

استاد

فعال

3

محمدجعفر

بحراني

استاد

بازنشسته

 

4

حسن

پاك نيت

دانشيار

بازنشسته

5

منصور

تقوايي

دانشيار

فعال

 

6

الهه

توكل

استـاديار

فعال

 

7

رضا

حميدي

دانشيار

بازنشسته

 

8

بهرام

حيدري

دانشيار

فعال

 

9

منوچهر

خردنام

استـاديار

بازنشسته

 

10

علي

دادخدايي

استـاديار

فعال

 

11

هومن

راضي

استـاديار

فعال

 

12

حسين

شاهسوند حسني

دانشيار

فعال

 

13

عباس

عالم زاده

دانشيار

فعال

 

14

محسن

عدالت

استـاديار

فعال

 

15

حسين

غديري

استاد

بازنشسته

 

16

سيدعبدالرضا

كاظميني

دانشيار

فعال

 
 
 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز