بخش روانشناسی بالینی

Department of Clinical Psychology

هیات علمی
عکس استاد نام و نام خانوادگی مرتبه شماره تلفن
دکتر نوراله محمدی (رئیس بخش) استاد

07136134653

دکتر محمد علی گودرزی استاد

07136134651

دکتر سید محمد رضا تقوی استاد

07136134637

دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی استاد

07136134681

دکتر حبیب هادیان فرد استاد

07136134639

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر دانشیار

07136134686

دکتر مهدی رضا سرافراز استادیار

07136134611

دکتر مهدی ایمانی استادیار

07136134604

دکتر جواد ملازاده دانشیار

07136134650

دکتر سید احمد میرجعفری استادیار

بازنشسته

دکتر آذر مکارمی دانشیار

متوفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزومه اعضای هیأت علمی بخش روانشناسی بالینی 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز