بخش روانشناسی بالینی

Department of Clinical Psychology

اهداف

برگزاری سمینار، ژورنال کلاپ، گروه درمانی Case Presentation، خانواده درمان، تألیف و ترجمه کتب روانشناسی، ارائه مقاله، راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری.
 

   

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز