بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک

Department of Communication and Electronics Engineering

هیات علمی
 
توجه: برای مشاهده رزومه کامل اساتید بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک می‌توانید از این لینک استفاده کنید.
 
دکتر حبیب‌اله عبیری
مرتبه علمی: استاد (بازنشسته)
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133006-071
پست الکترونیک: abiri@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الکترومغناطیس، مایکروویو، آنتن، مدارات RF.
دکتر علی جمشیدی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133060-071
پست الکترونیک: jamshidi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/jamshidi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: سیستم‌های مخابرات بی‌سیم، سیستم‌های رادیو شناختی، تئوری اطلاعات کدینگ و شنود مخابراتی.
دکتر مصطفی درختیان
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133272-071
پست الکترونیک: derakhtian@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: پردازش آماری سیگنال، پردازش سیگنال‌های راداری، مخابرات بی‌سیم.
دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133210-071
پست الکترونیک: zolghadr@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/zolghadrasli
زمینه‌‌ تحقیقاتی: مخابرات سیار، مخابرات بی‌سیم، پردازش سیگنال و تصویر.
دکتر محمدعلی مسندی شیرازی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133054-071
پست الکترونیک: masnadi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: پردازش سیگنال‌های آماری، تئوری تخمین.
دکتر محمدحسین شیخی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک
تلفن: 36133271-071
پست الکترونیک: msheikhi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/msheikhi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: ساخت و شبیه‌سازی ادوات نیمه‌هادی، سنسورها و ادوات نوری، نانو الکترونیک.
دکتر عباس شیخی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133051-071
پست الکترونیک: sheikhi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: رادار، پردازش سیگنال آماری.
مهندس پرهام شناور
مرتبه علمی: مربی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
تلفن: 36133059-071
پست الکترونیک: parham@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/shenavar
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الکترونیک، اندازه‌گیری و طراحی مدار.
دکتر عباس‌ علی‌قنبری
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133081-071
پست الکترونیک: alighanbari@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/alighanbari
زمینه‌‌ تحقیقاتی:  مایکروویو، ادوات نوری، فتونیک و پلازمونیک و انتشار امواج.
دکتر مهرزاد بیغش
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133177-071
پست الکترونیک: biguesh@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: سيستم‌های مخابرات بی‌سيم، آنتن‌های هوشمند، سيستم‌های رادار، سيستم‌های جهت‌يابی، سيستم‌های مکان‌يابی، جبر خطی، ارتفاع سنج راديويی، مخابرات ماهواره‌ای.
دکتر محمود کریمی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133043-071
پست الکترونیک: karimi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/karimi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: پردازش سیگنال‌های آرایه‌ای، سیستم‌های سونار، تخمین طیف.
دکتر علیرضا کشاورز حداد
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133083-071
پست الکترونیک: keshavarz@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: شبکه‌های بی‌سیم اقتضایی و حسگر، کدینگ شبکه، رمز، امنیت شبکه.
دکتر فرزاد مهاجری
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133275-071
پست الکترونیک: mohajeri@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/mohajeri
زمینه‌‌ تحقیقاتی: انتشار امواج، آنتن‌ها، روش‌های عددی در الکترومغناطیس، مواد خاص در الکترومغناطیس.
دکتر مهران یزدی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133575-071
پست الکترونیک: yazdi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: --------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: پردازش تصویر و ویدئو، تصاویر ماهواره‌ای و پزشکی، شناسایی الگو.
دکتر عباس ظریفکار
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک
تلفن: 36133082-071
پست الکترونیک: zarifkar@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/a-zarifkar
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الکترونیک نوری.
دکتر علیرضا یاحقی
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133255-071
پست الکترونیک: yahaghi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: ----------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الکترومغناطیس، مایکروویو، اپتیک.
دکتر محمود فرهنگ
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- سیستم
تلفن: 36133511-071
پست الکترونیک: mfarhang@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/mfarhang
زمینه‌‌ تحقیقاتی: پردازش سیگنال آماری، مخابرات نوری، مخابرات طیف گسترده و بی‌سیم.
دکتر مهدی میری
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک
تلفن: 36133190-071
پست الکترونیک: miri@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/mmiri
زمینه‌‌ تحقیقاتی: فوتونیک و الکترونیک نوری، طراحی و مدل‌سازی ادوات پردازش سیگنال‌های نوری.
دکتر سید اسماعیل حسینی
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133061-071
پست الکترونیک: se.hosseini@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/sehosseini
زمینه‌‌ تحقیقاتی: قطعات و مدارهای فعال و غیرفعال مایکروویو، اسیلاتورهای کم‌نویز و سامانه‌های مایکروویو نوری.
دکتر نوید یثربی
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک
تلفن: 36133468-071
پست الکترونیک: nyasrebi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: -----------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: .
دکتر هومن بهمن‌سلطانی
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 36133230-071
پست الکترونیک: H.BahmanSoltani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: ---------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: منابع امواج الکترومغناطیسی.
دکتر حسین پاک‌نیت
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- میکروالکترونیک
تلفن: 36133264-071
پست الکترونیک: hoseinpakniat@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: ---------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: طراحی مدارات مجتمع آنالوگ، طراحی مبدل‌های داده، طراحی و ساخت مدار گسترده آنالوگ.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز