مرکز مطالعات ادبیات کودک

Center for Children's literature Studies

تماس با ما

مدیر مركز: دكتر مرتضي خسرونژاد

پست الكترونيكي:  mkhosronejad@rose.shirazu.ac.ir

تلفن: 07136134648

نشاني: دانشگاه شيراز، پرديس ارم، دانشكده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن و دورنگار دفتر مركز: 07136139679

پست الكترونيكي مركز:  succls@shirazu.ac.ir   

نشاني دفتر مركز: شیراز، پردیس ارم، ساختمان جهان پارس، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز