گزارش کارگاه آموزشی پوسترهای تعاملی

به همت انجمن علمی بخش هنر کارگاهی  آموزشی با عنوان پوستر های تعاملیUser Interface  با حضور  آقای دکتر فیزابی عضو هیات علمی بخش هنر ، آقای  مهندس خالویی و خانم علی ویسی 

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲
يکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹