بخش معماری

Department of Architecture

اعضاء هیات علمی اصلی

 

 

رزومه اعضای هیات علمی بخش معماري

 

اسـاتـید بــخـش مـعـمـــــــــاری

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرايش)

تلفن

کارنامه آموزشی پژوهشی وبسایت

1

مغاره

محمدرضا

دانشيار

عمران

مهندسی عمران

36131018

2 شريف حميدرضا

دانشيار

معماری

آموزش معماري

36131095

3

فلاح

محمد حسن

استاديار

معماری

فن ساختمان

36131020

4

نيك‌كار

محمد

استاديار

معماری

معماري

36131023

5

علي‌آبادي

محمد

استاديار

معماری

معماري اسلامي

36131022

6 مصلی نژاد منصور استادیار عمران مکانیک خاک و پی 36131042

7

فتاحي

کاوه

استاديار

معماری

طراحي شهري   و معماری

36131023

8

اختیاری

مریم

استاديار

معماری

روانشناسی محیط

36131062

9

حبيبي

امين

استاديار

معماری

معماري اقليم

36131078

10

ذاكري

سيد  محمد  حسين

استاديار

معماری

طراحي پژوهشي

36131027

11

دانشمند 

سارا

استاديار

معماری

معماری

36131058

12 وكيلي نژاد

رزا

استاديار

معماری

معماری

36131059

13 قنبری

جاوید

استاديار

معماری

تکنولوژی معماری 

معماری بومی

36131019
14 عبدی حجت اله

استاديار

معماری

تاریخ معماری، مرمت 36131019
15 حائری ساناز مربی معماری مبانی زیبا شناسی 36131062

 

اسـاتـید حق التدریس بــخـش مـعـمـــــــــاری

اسـاتـید حق التدریس بــخـش مـعـمـــــــــاری
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی رشته نوع استخدام
1 اردشیری مهیار دکتری شهرسازی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
2 جمشیدی امیرحسین فوق لیسانس معماری حق التدریس
3  رستم پور احمد  فوق لیسانس تاسیسات الکتریکی حق التدریس
4 فهیمی زاده حسین فوق لیسانس معماری حق التدریس
5  عبداله زاده سیدعلی فوق لیسانس تاسیسات مکانیکی حق التدریس
6 محمودزاده امین فوق لیسانس معماری مرمت حق التدریس
7 نظری محمدجواد فوق لیسانس نقشه برداری حق التدریس
8 گلکار شبنم فوق لیسانس معماری حق التدریس
9 علوی جوانه فوق لیسانس معماری حق التدریس
10 بختیاری وحید فوق لیسانس   حق التدریس
11 همایونی هومن فوق لیسانس   حق التدریس
12 اسد پور علی دکتری معماری حق التدریس
13 زارع  شهرام فوق لیسانس   حق التدریس
14 بنازاده بهاره فوق لیسانس   حق التدریس
 
 

اساتید مدعو بخش معماری - رشته معماری منظر

 

اسـاتـید مدعو بــخـش مـعـمـــــــــاری
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی رشته

نوع استخدام

1 اعتضادي لادن دکتری معماري مدعو
2 شيباني مهدی فوق لیسانس معماري مدعو
3 منصوری امیر دکتری معماري مدعو
4 خراسانی زاده محسن فوق لیسانس معماري مدعو
5 سامی کشکولی علی محمد دکتری معماري مدعو
 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز