بخش علوم دامی

Department of Animal Sciences

هیات علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته و تخصص

محل اخذ مدرک

تلفن داخلی

ایمیل

1

دکتر محمد دادپسند

دانشيار

اصلاح دام

دانشگاه تهران

8305

dadpasand@shirazu.ac.ir

2

دکتر محمد جواد ضميري

استاد

فيزيولوژي دام

دانشگاه کوينزلند استراليا

8306

zamiri@shirazu.ac.ir

3

دکتر محمدرضا رضواني

دانشیار

تغذیه طیور

دانشگاه مارتين لوتر آلمان

8300

rezvani@shirazu.ac.ir

4

دکتر محمدرضا جعفرزاده شيرازي

دانشيار

فيزيولوژي جانوري

دانشگاه تهران

8354

jafarzd@shirazu.ac.ir

5

دکتر سيد مهدي قريشي

استاديار

تغذيه دام

دانشگاه صنعتي اصفهان

8302

mghoreishi@shirazu.ac.ir

6

دکتر هادي آتشي

دانشيار

اصلاح دام

دانشگاه تهران

8383

atashi@shirazu.ac.ir

7

دکتر امير اخلاقي

دانشيار

فيزيولوژي دام

دانشگاه تهران

8303

aakhlaghi@shirazu.ac.ir

8

دکتر شهريار کارگر

استاديار

تغذيه نشخوارکنندگان

دانشگاه صنعتي اصفهان

8118

skargar@shirazu.ac.ir

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز