بخش اقتصاد کشاورزی

Department of Agricultural Economics

هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تلفن

پست الکترونیکی

زمینه های تحقیقاتی

دكتر عبدالكريم اسماعيلي

استاد

07132287093

esmaeili@shirazu.ac.ir

اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد محيط زيست

دكتر محمد بخشوده

استاد

07132287098

bakhshoodeh@gmail.com

بازار وتجارت محصولات كشاورزي، فقر و امنيت غذايي، مديريت کشاورزي، توسعه روستايي و سياست هاي كشاورزي، كارايي وبهره وري، اقتصاد محيط زيست

دكتر منصور زيبايي

استاد

07132287203

zibaei@shirazu.ac.ir

اقتصاد  و مدیریت منابع آب ،ارزیابی استراتژیهای مدیریت مزرعه و تطبیق با تغییر اقلیم ، تحلیل تصمیمات اتخاذ شده در سطح خرد و کلان مرتبط با مسائل کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست، تحلیل کارایی و بهره وری، بررسی آسیب پذیری نسبت به خشکسالی و تغییر اقلیم و سنجش تاب آوری اقتصادی و کارایی تطبیقی

دكتر زکریا فرج زاده

استادیار

07136138318

zakariafarajzadeh@gmail.com

zakariafarajzadeh@shirazu.ac.ir

اقتصاد محیط زیست و انرژی، تجارت بین الملل، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی

دكتر اسماعیل فلاحی

استادیار

07136138317

efallahi@shirazu.ac.ir

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت آب، تحلیل سیاست‌های اقتصاد کشاورزی، تهیه و ارزیابی طرح‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی ریاضی و اقتصادسنجی

دکتر محمد حسن طرازکار استادیار 07136138313 Tarazkar@shirazu.ac.ir اقتصاد تولید محصولات کشاورزی، مدیریت مزرعه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمت ها، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصاد انرژی
دکتر فاطمه فتحی استادیار 07136138317

f.fathi@shirazu.ac.ir

مدیریت مزرعه-تحلیل سیاست های کشاورزی- بازار محصولات کشاورزی- اقتصاد آب، منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر زینب شکوهی استادیار 07136138317 z_shokoohi@ut.ac.ir اقتصاد بازار وبازاریابی محصولات کشاورزی - زنجیره ارزش محصولات کشاورزی - تحلیل رفتار مصرف کنندگان
دکتر آذر شیخ زین الدین استادیار 07136138135 azeinoddin@shirazu.ac.ir اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، آلودگی آب، مدیریت مزرعه
دکتر فاطمه نصرنیا استادیار 07136138135 fnasrnia@shirazu.ac.ir مديريت مرزعه، اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست، سنجش آسيب‏پذيري نسبت به خشكسالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزومه اعضای هیات علمی بخش اقتصادكشاورزي

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز