بخش اقتصاد کشاورزی

Department of Agricultural Economics

هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تلفن

پست الکترونیکی

زمینه های تحقیقاتی

دكتر عبدالكريم اسماعيلي

استاد

07132287093

esmaeili@shirazu.ac.ir

اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد محيط زيست

دكتر محمد بخشوده

استاد

07132287098

bakhshoodeh@gmail.com

فقر و امنيت غذايي، آزادسازي تجاري،‌مديريت مزرعه، توسعه روستايي و سياست‌هاي كشاورزي، كارآيي و بهره‌وري و بازار محصولات كشاورزي

دكتر منصور زيبايي

استاد

07132287203

zibaei@shirazu.ac.ir

اقتصاد و مديريت آب، تحليل سياستهاي كشاورزي، مديريت مزرعه، اقتصاد سنجي و برنامه‌ريزي رياضي

دكتر زکریا فرج زاده

استادیار

07136138318

zakariafarajzadeh@gmail.com

zakariafarajzadeh@shirazu.ac.ir

اقتصاد محیط زیست و انرژی – تجارت بین الملل – اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی

دكتر اسماعیل فلاحی

استادیار

07136138317

esmaeilfallahi@yahoo.com

esmaeilfallahi@gmail.com

efallahi@shirazu.ac.ir

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت آب، تحلیل سیاست‌های اقتصاد کشاورزی، تهیه و ارزیابی طرح‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی ریاضی و اقتصادسنجی

دکتر محمد حسن طرازکار استادیار 07136138313 Tarazkar@shirazu.ac.ir مدیریت مزرعه، اقتصاد تولید، تجزیه و تحلیل قیمت و پیش بینی
دکتر فاطمه فتحی استادیار 07136138135

f.fathi@shirazu.ac.ir

مدیریت مزرعه-تحلیل سیاست های کشاورزی- بازار محصولات کشاورزی- اقتصاد آب، منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر زینب شکوهی استادیار 07136138135 z_shokoohi@ut.ac.ir اقتصاد بازار وبازاریابی محصولات کشاورزی - زنجیره ارزش محصولات کشاورزی - تحلیل رفتار مصرف کنندگان
دکتر آذر شیخ زین الدین استادیار 07136138135 azeinoddin@shirazu.ac.ir مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، آلودگی آب
دکتر فاطمه نصرنیا استادیار 07136138135 fnasrnia@shirazu.ac.ir مديريت مرزعه- اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست- سنجش آسيب‏پذيري نسبت به خشكسالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزومه اعضای هیات علمی بخش اقتصادكشاورزي

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز