بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

Department of Administration & Educational Planning

هیات علمی
  نام ونام خانوادگی مرتبه تلفن  ایمیل
مریم شفیعی سروستانی استادیار 07136134680
اطلاعات پژوهشي
مريم شفيعي سروستاني
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۷
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۷
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۰
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۰
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۰
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۰
۱۵ داوري مقالات ۴
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰
maryam.shafiei@gmail.com
جعفر جهانی دانشیار 07134164657
اطلاعات پژوهشي
جعفر جهاني
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۲۷
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۴۲
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۱
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۰
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۳
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۱۰
۱۵ داوري مقالات ۲
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰

 

رحمت اله مرزوقی دانشیار 07136134695
اطلاعات پژوهشي
رحمت اله مرزوقي
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۱۰۱
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۵۹
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۱۵
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۱
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۴
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۱
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۲
۱۵ داوري مقالات ۲۸
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰
rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir
جعفر ترک زاده دانشیار 07136164624
اطلاعات پژوهشي
جعفر ترك زاده
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۹۷
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۳۸
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۳
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۵
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۰
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۱
۱۵ داوري مقالات ۱
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰
djt3779@yahoo.com
مهدی محمدی دانشیار 07136134655

 

 

اطلاعات پژوهشي
مهدي محمدي
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۱۴۰
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۴۱
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۲
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۴
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۰
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۶
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۱۱
۱۵ داوري مقالات ۵۲
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰

M48r52@gmail.com

قاسم سلیمی استادیار 07136134621
اطلاعات پژوهشي
قاسم سليمي
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۴۰
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۲۰
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۰
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۱
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۰
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۱
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۳
۱۵ داوري مقالات ۱۵
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۱
salimi_shu@yahoo.com
الهام حیدری استادیار 07136134609
 
 
   
 
ا
 
 
 
اطلاعات پژوهشی
الهام حيدري
رديف مورد تعداد
۱ چاپ مقاله در نشريه ۱۵
۲ ارائه مقاله در كنفرانس ۵
۳ چاپ كتاب(۱۲) ۱
۴ اثر بديع(۱۰) ۰
۵ پايان نامه خارج از دانشگاه ۰
۹ طرح هاي كاربردي خاتمه يافته ۰
۱۰ گزارش علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري (بند۹) ۰
۱۱ اختراع يا و اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح بند (۸) ۰
۱۲ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (بند ۱۱) ۰
۱۳ ساير فعاليت هاي فناوري (جشنواره) با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط ۰
۱۴ ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تاييد نهايي هيات مميزه ذيربط (بند ۱۶) ۰
۱۵ داوري مقالات ۰
۱۶ كرسي هاي نظريه پردازي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي بند (۱۴) ۰
۱۷ كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي (بند ۱۵) ۰
 
 
اکبر مسعودی متوفی متوفی متوفی
محسن خادمی متوفی متوفی متوفی
  پرویز ساکتی استادیار بازنشسته przskt49@aol.com
         

رزومه اعضای هیأت علمی بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز