بخش حسابداری

Department of Accounting

هیات علمی

رزومه اعضای هیات علمی بخش حسابداري
 

اطلاعات اعضاء هيأت علمي بخش حسابداري

نام‌خانوادگي

نام

مرتبه علمی

تلفن

پست الكترونيكي

نمازي

محمد

استاد

36134456

mnamazi@rose.shirazu.ac.ir

مهدوي

غلامحسين

استاد

36134374

ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir

ستايش

محمدحسين

استاد

36134453

setayesh@shirazu.ac.ir

خواجوي

شكراله

استاد

36134460

shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir

ناظمي

امين

استاديار

36134486

anazemi@rose.shirazu.ac.ir

مرادي

جواد

استاديار

36134455

jmoradi@rose.shirazu.ac.ir

نمازی

نویدرضا

استادیار

 

nnamazi@rose.shirazu.ac.ir

پژوهي

محمدرضا

مربي

36134404

pajoohi@rose.shirazu.ac.ir

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز